Her finner du IVF-verdier (nedbørintensitet for gitte gjentaksintervaller) både fra våre målestasjoner og estimerte IVF-verdier fra vilkårlige punkt i et heldekkende gitter for Norge. Merk at estimatene fra gitter foreløpig er upålitelige og bør ikke brukes.

Vi anbefaler IVF-verdier fra målestasjoner basert på minst 10 sesonger.

IVF-verdier beregnes med GUMBEL-fordelingen (GEV type I) tilpasset serier med høyeste observerte nedbørverdier for de ulike varighetene.

Få verdier på følgende måter:

  • Fra målestasjoner som er markert i kartet
  • Estimerte verdier fra 1 x 1 km gitter ved å klikke hvor som helst ellers i Norge
  • Søke på sted eller stasjonsnummer via søkefeltet

IVF-kurven tegnes nedenfor kartet.

Det finnes ikke IVF-kurver over sjøområder. Ved manglende kurve, forsøk lenger inn på land.

For å kunne gi IVF-estimat også for steder uten målinger, er det utviklet landsdekkende kart for påregnelig nedbør med ulike varigheter og gjentaksintervall. Kartene er basert på en «Bayesiansk Hierarkisk Modell» (Dyrrdal et al., 2015)* som benytter den romlige sammenhengen mellom intens nedbør og ulike meteorologiske og geografiske variable. 

Det er knyttet til dels stor usikkerhet til IVF-verdiene, spesielt for lange gjentaksintervall. Ved målestasjoner er IVF-verdiene mer pålitelige enn i vilkårlige punkt, og usikkerheten er høyere for stasjoner med korte måleserier. Usikkerheten i estimerte IVF-verdier for vilkårlige punkt avhenger bl.a. av stasjonstettheten, og er høyere i områder med lav stasjonstetthet (se målestasjoner som grønne punkter i kartet).

* Dyrrdal et al., 2015

Nedbørintensitet
Finn nedbørintensitet i form av Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF-verdier) fra målestasjoner som er markert i kartet. Vi anbefaler IVF-verdier basert på minst 10 sesonger.

Klimapåslag for fremtidig utvikling av kraftig nedbør

Estimerte verdier (1 x 1 km gitter) kan hentes ved å klikke hvor som helst ellers i Norge, eller via søkefeltet, men disse estimatene er foreløpig upålitelige og bør ikke brukes. 

IVF-kurven tegnes nedenfor kartet.

Velg en klimaindeks

En klimaindeks er en beregnet verdi som brukes til å beskrive klimaet. Klimaindeksene kan benyttes til å studere klimaforhold på ulike steder, og til å se på endringer mellom historiske og fremtidige tidsperioder. Klimaindekser kan være basert direkte på en klimavariabel (f.eks. temperatur, avrenning, havnivå) eller på en avledet verdi (f.eks. vekstsesong, antall dager med kraftig nedbør, antall dager med snødekke).

Klimaindekser kan fremstilles som middelverdier, standardavvik, frekvensfordelinger, ekstremer, tidsutvikling osv. Her er noen klimaindekser beregnet for hele året (f.eks. dager med snødekke), andre for flere årstider (f.eks. nedbør) og andre igjen for å beskrive ekstreme hendelser (f.eks. flom). 

DATA FOR STED
NEDBØRSINTENSITET OG RETURVERDIER
IVF-kurve ikke tilgjengelig. Mulige årsaker:
  1. Ingen steder valgt.
  2. Valgt sted har ikke IVF-kurve. Velg et annet sted.
  3. IVF-kurve er ikke tilgjengelig over sjøområder. Velg evt sted 1 km fra nærmeste sjøkant.
OBS: Denne siden er under utvikling!
Beregnede IVF-verdier (kurver og tabeller) fra målestasjonene gjengis bra. Estimerte IVF-verdier fra steder uten målinger bør derimot foreløpig ikke brukes til dimensjonering, fordi de evalueres og forbedres fortsatt.