Image dialog
Klimaprofil Sør-Trøndelag
Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred.

Sør-Trøndelag Ålen
Foto: Luftforsvaret 330-skvadronen

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (pdf) 
OBS: Se nye anbefalinger for Klimapåslag for korttidsnedbør (pdf). Merk at klimaprofilen ennå ikke er oppdatert med disse anbefalingene.

Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen.
  • Skred: faren for for jord- og flomskred øker med økte nedbørmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Sør-Trøndelag er særlig utsatt for kvikkleireskred. Det er ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.