Image dialog
Klimaprofil Sogn og Fjordane
Klimaendringane vil særleg føre til behov for tilpassing med tanke på kraftig nedbør og auka problem med overvatn; havnivåstiging og stormflo; endringar i flaumforhold og flaumstorleikar; og skred.

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (pdf) 
OBS: Se nye anbefalinger for Fremtidig utvikling av kraftig nedbør. Merk at klimaprofilen ennå ikke er oppdatert med disse anbefalingene.

forsidebilde Sogn og fjordane
Foto: Svein Arne Vågane, NVE.

Kort oppsummert

  • Nedbør og flaum: det er venta vesentleg auke i episodar med kraftig nedbør både i intensitet og førekomst. Dette vil også føre til meir overvatn. Det er venta fleire og større regnflaumar.
  • Stormflo: som følgje av havnivåstiging er det venta auke i stormflonivåa.
  • Skred: faren for for jord-, flaum- og sørpeskred aukar som følgje av auka nedbørmengder. Med eit varmare og våtare klima vil snøgr ensa bli høgre, og regn vil oftare falle på snødekt underlag. Dette kan redusere faren for tørrsnøskred, og auke faren for våtsnøskred i skredutsette område. Det er ikkje venta at klimaendringane vil auke faren for fjellskred vesentleg.