Image dialog
Klimaprofil Østfold
Klimaendringene vil for Østfold særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og jord- og flomskred. Klimaendringer med økt flom og erosjon kan også føre til flere kvikkleireskred.

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (pdf) 
OBS: Se nye anbefalinger for Fremtidig utvikling av kraftig nedbør. Merk at klimaprofilen ennå ikke er oppdatert med disse anbefalingene.

forsidebilde østfold
Overvann på et jorde i Skjeberg 19. januar 2008, Sarpsborg kommune.
Foto: Steinar Wiggo Bodal

Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen.
  • Skred: faren for for jord- og flomskred øker med økte nedbørmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke forventet økt fare for steinskred.