Image dialog
Klimaprofil Oslo og Akershus
Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred, spesielt kvikkleireskred.

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (pdf) 
OBS: Se nye anbefalinger for Fremtidig utvikling av kraftig nedbør. Merk at klimaprofilen ennå ikke er oppdatert med disse anbefalingene.

forsidebilde Oslo akershus rgb
Foto: Jonas Fabritius Christoffersen, TV2

Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen.
  • Skred: faren for for jord- og flomskred øker med økte nedbørmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.