Image dialog
Klimaprofil Nord-Trøndelag
Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flom-størrelser; og skred.
Flom på Høylandet i februar 2015. Aggregatet som skulle pumpe ut flom.
Flom på Høylandet i februar 2015. Aggregatet som skulle pumpe ut flom.
Foto: Marius Langfjord/Trønderavisa.

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (pdf) 
OBS: Se nye anbefalinger for Klimapåslag for korttidsnedbør (pdf). Merk at klimaprofilen ennå ikke er oppdatert med disse anbefalingene.

Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer.
  • Stormflo: stormflonivået øker som følge av havnivåstigningen. 
  • Skred: faren for for jord-, flom- og sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred øker dermed, mens faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Nord-Trøndelag er særlig utsatt for kvikkleireskred som følge av kraftig nedbør og økt flom. Det er ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.