Image dialog
Klimaprofil Hedmark
Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser og skred.

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (pdf) 
OBS: Se nye anbefalinger for Fremtidig utvikling av kraftig nedbør. Merk at klimaprofilen ennå ikke er oppdatert med disse anbefalingene.

glomma
Flom i Glomma, Strandfossen kraftverk, Elverum, 7. mai 2008, Foto: Arne T. Hamarsland, NVE

Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer, og økning i flomvannføringen i mindre bekker og elver.
  • Skred: faren for jord-, flom- og sørpeskred øker. Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Dette kan øke faren for våtsnøskred i skredutsatte områder samtidig som faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred (gjelde lengst sør og sørvest i Hedmark, mot Akershus fylke). Det er ikke forventet økt fare for fjellskred.