Image dialog
Klimaprofil Agder
Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold, flomstørrelser; og skred.

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (pdf) 
OBS: Se nye anbefalinger for Fremtidig utvikling av kraftig nedbør. Merk at klimaprofilen ennå ikke er oppdatert med disse anbefalingene.

forsidebilde
Foto: Trond Dugan

 Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer. 
  • Stormflo: stormflonivået øker som følge av havnivåstigningen. 
  • Skred: faren for jord-, flom- og sørpeskred øker. Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred i skredutsatte områder øker dermed samtidig som at faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.