Image dialog
Grunnlagsdata for klimaframskrivningene

Døgnoppløste grunnlagsdata 1 x 1 km - nedlastingsløsning

Dette er klimadata og hydrologiske data, 1 x 1 km for fastlands- Norge, med døgnoppløsning for perioden 1971 – 2100. Det gjøres oppmerksom på at dette er modellerte data. For den historiske perioden vil de statistiske egenskapene over hele perioden gjenspeile de statistiske egenskapene i observert klima og hydrologi. Imidlertid vil ikke data for en bestemt dato, være i overensstemmelse med det som faktisk er observert. På samme måte beskriver modellresultatene mulige utviklinger av klima og hydrologi. 

Dataene er grunnlaget for klimaframskrivningene for Middelavrenning, Vekstsesong, Markvannsunderskudd, Flom, Dager med snødekke, Snømengde og Fordampning i rapporten Klima i Norge 2100.

En nærmere beskrivelse av hvordan beregningene er gjort finner du her: Gridded 1 x 1 km climate and hydrological projections for Norway. Dataene som lastes ned i denne løsningen, lisensieres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Euro-CORDEX

Et europeisk samarbeid og nettverk som tilgjengeliggjør data fra regionale klimamodeller. Modellene dekker tidsrommet 1971-2100. Klimaframskrivningene for temperatur og nedbør i rapporten Klima i Norge 2100, er basert på 12 x 12 km data herfra.

Middeltemperaturer i referanseperioden 1971-2000

Klimaframskrivningene og de observerte temperaturene er beregnet som avvik fra referanseperioden 1971-2000. Absoluttverdiene for middeltemperaturen i referanseperioden for de ulike klimatiske temperaturregionene er angitt i tabellen. 

Absoluttverdier for middeltemperatur (grader C) i referanseperioden 1971-2000 for ulike temperaturregioner:

Absolutte-middeltemperaturer-tempreg