Image dialog
Klima i Norge 2100
Her finner du informasjon om hvordan klimaet er forventet å endre seg fram mot år 2100.

Beregningene er basert på klimautviklingen i Norge hittil og antagelser om fremtidige klimagassutslipp. Alle fakta og beregninger finner du i "Klima i Norge 2100"- rapporten. Informasjonen på denne siden er et sammendrag av den 200-siders lange rapporten. 

Norsk versjon (PDF)

English version (PDF)

Klimarapport 2100_høyoppløselig
Sessøya i Troms
Foto: Anne Olsen-Ryum, www.hasvikfoto.no

Hovedfunn

Hovedfunnene er beregnet ut fra dagens klimabilde, som er fortsatt raskt økende klimagassutslipp. 

Dette er klimaendringene som vil berøre Norge fram mot slutten av århundret:

  • Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 ºC (spenn: 3,3 til 6,4 ºC) 
  • Årsnedbør: Økning på ca. 18 prosent (spenn: 7 til 23 prosent)
  • Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere
  • Regnflommene blir større og kommer oftere
  • Snøsmelteflommene blir færre og mindre
  • I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder
  • Det blir færre isbreer og de som er igjen har blitt mye mindre
  • Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet 

For Norge er det særlig to endringer som vil skape utfordringer for samfunnet: Endringer i nedbør (med påfølgende overvanns- og flomproblematikk) og havnivå.

Hvor store klimaendringene blir, er kritisk avhengig av hvor store de globale klimagassutslippene blir framover. Med reduserte klimagassutslipp vil klimaendringene bli betydelig mindre. Derfor er CO2-reduksjon og klimatilpasning viktig.

"Klima i Norge 2100"-rapporten ble lansert på konferansen om klimatilpasning den 22. september 2015. Presentasjonen med kommentarer fra foredragsholderne kan lastes ned som PowerPoint-fil (20 MB) eller PDF-fil (7 MB).