Image dialog
Nedbør over ett eller flere døgn
Nedbør over ett eller flere døgn estimeres som returperioder og "påregnelig maksimal nedbør".

For store vassdrag er det nedbør i løpet av ett eller flere døgn som betyr mest for flomdimensjonering. 

Basert på regulære målinger av døgnnedbør, blir dimensjonerende nedbørverdier estimert for ulike varigheter. Disse estimeres dels for ulike returperioder/gjentaksintervall og dels som såkalt "påregnelig maksimal nedbør" (PMP, "Probable Maximum Precipitation"). PMP estimerer røft maksimal nedbørmengde under dagens klimaforhold.

Viktig infrastruktur i Norge, som veier og jernbaner, dimensjoneres ofte etter 200-års returverdier. For demninger benyttes 500-1000-års returverdi, eller PMP.

I områder hvor det planlegges boliger eller næringsbygg vil det normalt være tilstrekkelig å avgrense området som blir omfattet av 200-årsflom som aktsomhetsområde. I områder der flom kan gi store konsekvenser må det brukes estimat av 1000-årsflom. Les mer i NVEs retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner.

Metodikk

Estimatene for ulike returperioder er beregnet ved to metoder (Gumbel og NERC), og PMP-verdiene er beregnet ved bruk av NERC og Hershfield metodikk. Nærmere beskrivelse av metodikken bak beregningene finnes i Førland, 1992, "Manual for beregning av påregnelige ekstreme nedbørverdier". Last ned manual (PDF).

Slik finner du returverdier for nedbør over ett eller flere døgn

Det er mulig å få tilgang til eKlima for å laste ned data gratis. Les mer på met.no.

Under "statistikk" > "hyppighet for nedbør" finner du flere valg for beregninger av ekstremnedbør.

  1. "Ekstremnedbør for sesonger - returperiode"
    Verdier for påregnelig nedbør og maksimal observert nedbør for årstider og år. 
  2. "Returperiode for sesonger - ekstremnedbør"
    Verdier for returperiode for en gitt (observert) nedbørmengde

MET kan utarbeide spesialrapporter med beregning av ekstremnedbør for felt. Slike beregninger gir grunnlag for beregning av dimensjonerende flomverdier for vassdrag og dammer. Beregningene gir påregnelige n-timers nedbørverdier for ulike returperioder. Som inngangsdata benyttes normal årsnedbør (1961-1990) og påregnelige 1-døgns nedbørverdi med returperiode på 5 år (M5).