Image dialog
Nedbør med kort varighet
Intens nedbør over korte varigheter (opp til 24 timer) kan gi store utfordringer for infrastruktur i og nedstrøms små nedbørfelt; f.eks. for veier, jernbane og overvannshåndtering i tettbygde strøk.

Korttidsnedbør måles med automatiske måle-instrumenter, enten vippe- eller vekt-pluviometre. De første elektroniske vippe-pluviometrene i Norge ble opprettet av Meteorologisk institutt på 1960-tallet, og hadde en tidsoppløsning på 1 minutt. Siden begynnelsen av 1990-tallet har instituttet dessuten installert vekt-pluviometre med en tidsoppløsning på 1 time. Fra 2013 oppgraderes vekt-pluviometrene til å registrere nedbørmengde hvert 10. minutt.

Kvalitetskontrollerte dimensjonerende nedbørverdier (IVF-verdier) fra målestasjoner som registrerer korttidsnedbør er tilgjengelige på:

IVF-verdier fra målestasjoner

IVF-verdier blir vanligvis kun beregnet for stasjoner som har minst 10 år med kvalitetskontrollerte data. For noen serier gir de statistiske beregningene urealistiske verdier for enkelte varigheter.  I slike tilfeller blir verdiene interpolert både i de grafiske IVF-kurvene og i IVF-tabellene. Det er viktig å være oppmerksom på at IVF-verdier for enkeltstasjoner kan gi estimat som er lite representative for området (se forrige kapittel Hvordan beregne dimensjonerende verdier for et sted). 

I forskningsprosjektet ExPrecFlood arbeides det med et nytt oppsett for å hente ut IVF-estimat både for målestasjoner og for lokaliteter der det ikke finnes måleserier. I dette oppsettet kan lokalitetene det ønskes IVF-estimat for velges fra koordinater, stedsnavn eller dynamisk ved å klikke i et kart. En pilotversjon ventes klar i første halvår av 2017. Informasjon om når kartversjonen er klar for brukerne vil bli gitt her.

For områder der det ikke finnes nærliggende pluviometerstasjoner, anbefales det å benytte figur 4.18 i denne rapporten (pdf) og benytte %-andel (Figur 4.20) for å utarbeide et grovestimat av nedbør for ulike varigheter <24 timer. Sammenlign denne verdien med IVF- kurvene fra den aktuelle regionen (Figur 4.10-4.16), og bestem dimensjonerende verdi. Sjekk om det fra området foreligger observasjoner som tyder på at dette estimatet ikke er representativt."