Image dialog
Hva er dimensjonerende nedbør?
Dimensjonerende nedbør (IVF-verdier) er nedbørverdier som benyttes i planlegging og dimensjonering av ulik type infrastruktur.

Dimensjonerende nedbør uttrykkes ofte som IVF-verdier. IVF betyr nedbørintensitet (I) som for ulike varigheter (V) kan forventes å forekomme med en viss hyppighet/frekvens (F). Denne hyppigheten uttrykkes gjerne som returperiode eller gjentaksintervall. Verdier for ulike returperioder gir estimat av nedbørintensiteten som kan forventes å bli overskredet én gang i løpet av en gitt tidsperiode, f.eks. 100-år (ofte uttrykt som "100-års verdi").  En oversikt over dimensjonerende korttidsnedbør i Norge er gitt her:

Foto: Steinar Myrabø, Jernbaneverket
Foto: Steinar Myrabø, Jernbaneverket

Bildet er hentet fra rapporten "Dimensjonerende korttidsnedbør, naturfareprosjektet Dp 5 Flom og vann på avveie".

Viktig infrastruktur i Norge, som veier og jernbaner, dimensjoneres oftest etter 200-års returverdier. I områder hvor det planlegges boliger eller næringsbygg vil det normalt være tilstrekkelig å avgrense området som blir omfattet av 200-årsflom som et såkalt "aktsomhetsområde". For demninger benyttes 500-1000-års returverdi, eller "Påregnelig maksimal nedbør". I områder der flom kan gi store konsekvenser må det brukes estimat av 1000-årsflom. Les mer i NVEs retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner.

Ved Meteorologisk institutt beregnes IVF-verdier for nedbør med varighet ned til 1 minutt. Se IVF-verdier for alle målestasjoner med varigheter fra 1 minutt til 24 timer. For overvannshåndtering i tettbygde områder eller små, uregulerte vassdrag er det nedbør i løpet av minutter eller timer (korttidsnedbør) som er mest kritisk. For store vassdrag er det derimot nedbør i løpet av ett eller flere døgn som betyr mest for flomforhold. 

Data fra alle METs vær- og nedbørstasjoner rundt omkring i landet er tilgjengelige, se met.no (eKlima). Herfra kan det også lastes ned nedbørstatistikk og dimensjonerende verdier med varigheter fra ett til flere døgn. Dette gjelder både stasjoner som måler nedbør manuelt én gang i døgnet, og stasjoner med registrerende nedbørmålere. Les mer om målestasjonene i neste kapittel.