Image dialog
Hva er dimensjonerende nedbør?
Dimensjonerende nedbør (IVF-verdier) er nedbørverdier som benyttes i planlegging og dimensjonering av ulik type infrastruktur.

Dimensjonerende nedbør uttrykkes ofte som IVF-verdier. IVF betyr nedbørintensitet (I) som for ulike varigheter (V) kan forventes å forekomme med en viss hyppighet/frekvens (F). Denne hyppigheten uttrykkes gjerne som returperiode eller gjentaksintervall. Verdier for ulike returperioder gir estimat av nedbørintensiteten som kan forventes å bli overskredet én gang i løpet av en gitt tidsperiode, f.eks. 100-år (ofte uttrykt som "100-års verdi").  En oversikt over dimensjonerende korttidsnedbør i Norge er gitt her:

Foto: Steinar Myrabø, Jernbaneverket
Foto: Steinar Myrabø, Jernbaneverket

Bildet er hentet fra rapporten "Dimensjonerende korttidsnedbør, naturfareprosjektet Dp 5 Flom og vann på avveie".

Ved Meteorologisk institutt beregnes IVF-verdier for nedbør med varighet ned til 1 minutt. Se IVF-verdier for alle målestasjoner med varigheter fra 1 minutt til 24 timer. For overvannshåndtering i tettbygde områder eller små, uregulerte vassdrag er det nedbør i løpet av minutter eller timer (korttidsnedbør) som er mest kritisk. For store vassdrag er det derimot nedbør i løpet av ett eller flere døgn som betyr mest for flomforhold. Nedbørstatistikk og dimensjonerende verdier med varigheter fra ett til flere døgn er tilgjengelig i dataportalen eKlima.  Dette gjelder både stasjoner som måler nedbør manuelt én gang i døgnet, og stasjoner med registrerende nedbørmålere.

Nedbørobservasjoner fra alle METs vær- og nedbørstasjoner rundt omkring i landet er tilgjengelige i vår nye dataportal Seklima. Les mer om målestasjonene i neste kapittel.

For tiltak med lang levetid, anbefales det å legge på et klimapåslag for kraftig nedbør, som gjengitt i Klimaprofilene. Klimapåslaget angir hvor mye dagens dimensjonerende verdi bør oppjusteres for at skadeomfanget ikke skal øke som følge av kraftig nedbør. Les mer om dette i kapittelet Fremtidig utvikling og klimapåslag for kraftig nedbør.

Dimensjonerende flom

Viktig infrastruktur i Norge, som veier og jernbaner, dimensjoneres oftest etter 200-års gjentaksintervall. For tiltak med lang levetid, anbefales det å legge på et klimapåslag for flom, som gjengitt i Klimaprofilene. Klimapåslaget angir hvor mye dagens dimensjonerende verdi bør oppjusteres for at skadeomfanget ikke skal øke som følge av flom. I områder hvor det planlegges boliger eller næringsbygg vil det normalt være tilstrekkelig å avgrense området som blir omfattet av 200-års flom. For demninger benyttes 500-1000-års returverdi, eller "Påregnelig maksimal flom". I områder der flom kan gi store konsekvenser må det brukes estimat av 1000-årsflom. Les mer i NVEs retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner og i TEK17.