Image dialog
Fremtidig utvikling
Til å beregne fremtidig klimautvikling benyttes det globale klimamodeller, der det gjøres antagelser om hvordan menneskeskapte klimagassutslipp vil utvikle seg fremover.

I rapporten Klima i Norge 2100 er det benyttet to scenarier for fremtidige klimagassutslipp: RCP4.5 (stabile eller svakt økende utslipp til 2040; deretter reduserte utslipp) og RCP8.5 (kontinuerlig vekst i klimagassutslipp). For å kunne få et mål på fremtidig klimautvikling (klimafremskrivninger) i forskjellige deler av Norge er det nødvendig å "nedskalere" resultatene fra de globale klimamodellene. Se Klima i Norge 2100 for nærmere beskrivelse.

På grunn av stor usikkerhet i klimafremskrivningene er det vanlig praksis å benytte seg av resultat fra flere klimamodeller, et "ensemble"; og beregne både middel og spredning for ensemblet. Fremskrivningene i Klima i Norge 2100 er gitt som "median-fremskrivninger" (50-persentil) og spredningen er illustrert med 10-persentil (lav) og 90-persentil (høy). I Klima i Norge 2100 er det presentert tabeller for endring i både hyppighet og intensitet for kraftig 1-døgns nedbør fra 1971-2000 til hhv. 2031-2060 og 2071-2100. Verdiene er gitt for landet som helhet og for hver av de 13 nedbørregionene, og for begge utslippsscenariene RCP4.5 og RCP8.5. Detaljerte tabeller for endring i kraftig nedbør er for hvert fylke er presentert under Klimaprofiler.

figurKiN2100_5.2.14

For estimat av fremtidig dimensjonerende korttidsnedbør benyttes ofte en såkalt klimafaktor, som er den verdi man må multiplisere dagens dimensjonerende nedbørverdier med for å få et mål for fremtidige verdier. Klimafaktoren avhenger bl.a. av returperiode, nedbørvarighet, lokalitet, referanseperiode, scenarioperiode og klimamodell (global/regional).

Tabellen under viser foreløpige klimafaktorer for endring i 3-timers og 1-døgns nedbør fra 1976-2005 til 2071-2100 for de to utslippsscenarioene RCP4.5 og RCP8.5. Verdiene er middelverdi for Norge, og er basert på endring i hhv. nedbørmengde som overskrides i 0,5 % av tilfellene (q99,5), og verdier med returperioder på 5 år (M5) og 200 år (M200).

tabell dim nedbor

Tabellen viser at klimafaktoren er høyere for utslippsscenario RCP8.5 enn for RCP4.5; at den er høyere for 3-timer enn for 1 døgn, og at den er høyere for lange returperioder (M200) enn for mer hyppig forekommende verdier (M5 og q99,5). Disse tendensene til høyere klimafaktor for kortere varigheter og for økende returperioder er i overenstemmelse med resultat fra andre land. For å ha et robust anslag for klimafaktor fra 1971-2000 til 2071-2100 anbefaler KSS et klimapåslag på 40 % for regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. l

Tabellen ovenfor viser kun median-verdier for hele Norge. Verdier for lav og høy fremskrivning for ulike regioner i Norge er presentert i KSS-rapport 1-2016.