Image dialog
Klima på Svalbard 2100
Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning på Svalbard. Rapporten inneholder beskrivelse av historisk klima, samt beregninger av fremtidig klimautvikling i atmosfæren, hydrosfæren, kryosfæren og havet, og inkluderer også effekter på fysisk natur, f.eks. knyttet til skredfare. Klimaendringene er beregnet frem til år 2100 i atmosfæren og frem til 2070 i havet.

Download full report (PDF). NB: Finnes kun på engelsk.

DSC_0564s
Foto: Ketil Isaksen, MET

Hovedfunn

For middels til høye scenarier for fremtidige klimagassutslipp beregnes følgende endringer for Svalbard fra 1971-2000 til 2071-2100:

 • Årstemperaturen vil øke (ensemble-median ca. 10 ºC for høye og 7 ºC for middels utslipp)
 • Årsnedbøren vil øke (ensemble-median ca. 65 % for høye og 45 % for middels utslipp)
 • Hendelser med kraftig nedbør vil forekomme hyppigere og bli mer intense
 • Vannføringen i elvene på Svalbard vil øke, men hvor mye vil være svært avhengig av hvor mye nedbør, temperatur og bidrag fra bresmelting øker
 • I områder hvor det beregnes reduserte snømengder, forventes mindre snøsmelteflommer
 • Økt nedbør, og en økende andel som regn, vil gi flere og større regnflommer og kombinerte snøsmelte-/bresmelte- og regn-flommer
 • Snøsesongen vil bli kortere
 • Erosjon og sedimenttransport vil øke
 • Permafrosten varmes opp over hele Svalbard og de øverste meterne av permafrosten vil tine i kyst- og lavereliggende områder (for høye utslipp)
 • Mange typer snøskred og løsmasseskred vil forekomme hyppigere
 • Både massebalanse for breer og breareal forventes å bli betydelig redusert innen 2100
 • Økningen i massetap fra isbreer vil gi betydelig økning i bidrag til havsnivåøkning  
 • På grunn av endringer i gravitasjon og stor landheving vil midlere havsnivå ved Spitsbergen sannsynligvis bli lavere 

En klimaprojeksjon for havområdene (for middels utslipp) gir fra 2010-2019 til 2060-69: 

 • En oppvarming av overflatevannet rundt Svalbard på i gjennomsnitt ca. 1 °C 
 • En betydelig reduksjon av sjøiskonsentrasjonen nord i Barentshavet   

Mangelfull kunnskap om klimasystemets følsomhet og om fremtidige naturlige klimavariasjoner, samt utilstrekkelige klimamodeller, fører til stor usikkerhet i beregningene selv under et gitt utslippsscenario. Det er likevel klart at reduserte klimagassutslipp vil føre til reduserte forandringer i det fysiske klimaet.